Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

  1. Zašto je 20. oktobar važan datum u istoriji grada Beograda?
  2. Istraži ko je sve učestvovao u borbama za oslobođenje Beograda?
  3. Među likovima koje smo upoznali u priči, analiziraj ko je sve iz Pavlove porodice, stradao u Holokaustu?
  4. Kako je Pavle uspeo da preživi rat, dok su praktično svi njegovi stradali? Istraži na koje sve načine su Jevreji koji su preživeli Holokaust uspeli da se spasu? Navedi nekoliko primera.
  5. Zaključi na koji način su Pavle i Bogdan svojim delima doprinosili da se očuva sećanje na žrtve Holokausta, i na koji način su doprinosili prevazilaženju posledica rata i stradanja?
  6. Uporedi ilustracije scena 10, 11. i 12. Objasni svojim rečima šta se dešava na tim ilustracijama.

Zadaci na lokaciji

Napravi foto-reportažu o svim lokacijama koje se pominju u svih 12 scena priče Crveni automobil. Napravi intervju sa prolaznicima (snimi video intervju, ili samo zvučni zapis, ili jednostavno zapiši) i pitaj ih da li znaju šta se dešavalo na ovim lokacijama za vreme Drugog svetskog rata. Posle, u razredu, napravi uporednu prezentaciju ilustracija priče, fotografija lokacija, i izveštaj o prikupljenim intervjuima.

Dodatni zadaci

Ne zaboravi da na stranici ”Pregled scena, lokacije i zadaci za istraživanje” postoje dodatni zadaci i radionice vezane za celu priču Crveni automobil!