Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

  1. Istraži više o svakodnevnom životu građana Beograda za vreme okupacije. Koje su ih sve teškoće zadesile? Zaključi kako su se Jevreji za vreme okupacije snalazili i preživljavali, s obziorm da su im bila uskraćena mnoga prava? Razmisli koje antijrevrejske mere i naredbe su posebno pogađale Jevreje kada je u pitanju snabdevanje?
  2. Kakva je bila namena Sinagoge tokom okupacije? Zašto su Nemci odabrali baš zgradu Sinagoge?
  3. Istraži da li ta zgrada i danas postoji i kakva je njena namena?
  4. Uporedi situaciju u kojoj su se nalazili Jevreji pre i posle okupacije kroz uporednu analizu scena 2. i 8. Analiziraj susret Aleksandrovog oca Riharda sa gospodinom Demajom na Beogradskom sajmu (scena 2) s jedne, i kako se Aleksandrova majka pripremala da izađe iz stana, i kako se osećala na ulici (scena 8), sa druge strane.
  5. Uporedi ilustracije scene 3. i scene 8. Opiši kakva je razlika. Objasni šta se dogodilo.
  6. Istraži šta je Roš-hašana i kakvi se običaji vezuju za taj praznik?

Zadaci na lokaciji

Napravi foto-reportažu o Sinagogi Sukat Šalom. Istraži da li je u Beogradu bilo još sinagoga pre Drugog svetskog rata? Šta se desilo sa njima? Napravi fotografije tih lokacija. (Sugestija: poseti Jevrejski istorijski muzej u Beogradu)