Impressum

Šta je Ester

Ester je nastavni materijal čiji najvažniji deo predstavlja kolekcija dramatizovanih priča o jevrejskim žrtvama koje su stradale u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin) na Sajmištu kod Beograda početkom 1942.

Priče fokusiraju na mlade žrtve i njihove porodice, njihov život pre rata, za vreme okupacije i tokom Holokausta. Bazirane su na stvarnim istorijskim događajima i ličnostima. U toku stvaranja programa konsultovani su stručnjaci iz Srbije, Nemačke, Holandije, Austrije i SAD, dok je na realizaciji radio tim sačinjen od istoričara, pedagoga, nastavnika, stručnjaka za jevrejsku kulturu i tradiciju, preživelih Jevreja, kao i grupa ilustratora iz Srbije i Holandije. Koncept se sastoji od nekoliko elemenata, sve u cilju da omogući fleksibilnost u radu i da otvori prostor za kreativnost pri oblikovanju radionica i u istraživačkom radu, kako kod učenika, tako i kod nastavnika.

Ilustrovane priče o Holokaustu
Datum, vreme i lokacija na mapi
Istorijska dokumentacija
Zanimljivi istraživački zadaci
Različiti formati sadržaja
Rad na istorijskim lokacijama

Edukativni materijali koji se oslanjaju na jezik grafičke novele i njihova upotreba u nastavi

Aleksandar Todosijević, nastavnik istorije i autor

Učenici nisu dovoljno osposobljeni da „čitaju“ tj. analiziraju pisane istorijske izvore (dokumente), fotografije, video i audio zapise. Mnogi nastavnici nerado koriste vizuelne istorijske izvore u nastavi i retko ih kritički analiziraju sa učenicima kao što to čine sa pisanim tekstom. Edukativni materijali koji se oslanjaju na jezik grafičke novele ne primenju se dovoljno u nastavi istorije u Republici Srbiji. Zbirka ”Ester” predstavlja pokušaj da se nastavnicima omoguće kvalitetni nastavni materijali zasnovani na jeziku grafičkih novela i da se primene u nastavi istorije.

Jasno moramo podvući da vizuelni materijali grafičke novele nisu istorijski izvor, ali, takođe, jako je bitno naglasiti da su nastali na osnovu proučavanja relevantnih istorijskih izvora. Njihov zadatak jeste da osvetele pojedine događaje koje nisu sačuvani na fotografijama ili video zapisu, već ih rekonstruišu uz pomoć dokumenata ili drugih istorijskih izvora. U procesu nastajanja ovog materijala učestvovali su stručnjaci istoričari, arhivari i pedagozi iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, upravo iz razloga da pomognu ilustratorima da rekonstruišu istorijske događaje, mesta i likove, te da na taj način obezbede što je moguće veću istorijsku akuratnost ovog dela.